Фази

 

Акции

 

Одговорни институции

 

ФАЗА 2
ПОРТОКАЛОВО НИВО – СТУДЕН БРАН
Оваа фаза станува активна кога ќе бидат надминати температурните граници за портокалова фаза

 

Акција бр. 1: Објавување на препораките до јавноста преку медиумите.

 

На национално ниво:
1. Министерство за здравство / Комисија за следење на ефектите од студеното време врз здравјето на населението при Министерството за здравство
На локално ниво:
Центри за јавно здравје

 

Акција бр. 2: Проактивен пристап наменет кон старите и осамени лица, социјално исклучените лица, бездомниците, децата на улица и лицата кои живеат во рурални и супстандардни услови.

 

1.   Црвен крст на Р. Македонија
2.   Локална самоуправа
3.   Министерство за труд и социјална политика
-Државен инеспекторат за труд
4.   Институтот  за јавно здравје на Р. Македонија
5.   НВО

 

Акција бр. 3: Активирани општи и специфични мерки во здравствените, образовните и социјалните установи со цел редуцирање
на ризиците од студеното време за најранливите популациони групи.

 

1.   Министество за здравство
2.   Институт за јавно здравје на Р. Македонија
3.   Министерство за труд и социјална политика
4.   Министерство за локлана самоуправа

 

Акција бр. 4: Планирање за проактивен пристап наменет кон старите осамени лица, социјално исклучените лица, бездомниците, децата на улица и лицата кои живеат во рурални и супстандардни услови

 

1.   Црвен крст на Р. Македонија
2.   Локална самоуправа
3.   Министерство за труд и социјална политика
-Државен инспекторат за труд
4.   Институтот  за јавно здравје на Р. Македонија
5.   НВО

 

Акција бр. 5: Помош при дотур на храна и лекови, огрев или здравствена помош на социјално загрозени лица

 

1.   Црвен крст на РМ
2.   ЦУК
3.   Дирекција за заштита и спасување

 

Акција бр. 6: Обезбедување прифатилишта за бездомници и по потреба  нивно активирање

 

4.   Одговорни институции
5.   Локална самоуправа
6.   МТСП
7.   Црвен крст

 

 

Акција бр.7: Постојани соопштенија  за состојбата на подготвеност (алерт), за:
1.   општото  население (преку медиуми)
2.   ризични групи,
3.   здравствените, социјалните и образовните установи,
подобиена најава од Управата за хидрометеоролошки работи за студен бран и студено време.

 

1.   Министерство за здравство / Комисија за следење на ефектите од студеното време врз здравјето на населението при Министерството за здравство
2.  Центри за јавно здравје
3.  МТСП
4.  ЗЕЛС
5.  Локална самоуправа
6.  Министерство за образование
7.  Управа за хидрометеоролошки работи

 

Акција бр.8: Постапување  по специфичните протоколи за студен бран на секоја здравствена установа, на социјалните и образовните установи по претходно дадени налози од одговорните институции

 

1.     Министерство за здравство
2.     Министерство за труд и социјална политика
3.     Министерство за образование
4.     Локална самоуправа
5.     Центар за управување со кризи
6.     Дирекција за заштита и спасување

 

Акција бр.9: Спроведување мерки за заштита на лицата изложени на студ на работните места.

 

1.     Министерство за здравство
2.     Центар за управување со кризи
3.     Министерство за труд и социјална политика
4.     Институт за медицина на труд на РМ
5.     Служби за медицина на труд (на локално ниво)

 

 

Акција бр 10. По проценка  - препораки  до Влада на РМ за ослободување од работните места
на лицата постари од 60 години, бремените жени, за скратување на работното време,
за реорганизација на работното време во образовните установи

 

1. Влада на РМ по препорака на Комисија за следење на ефектите од студеното време врз здравјето на населението при Министерството за здравство